कोरिया सउल, सेप्टेम्बि 23, जलवायु न्याय जुलुस फेिी संचालन हुन्छ

विश्वभर जलिायु प्रकोपहरू विरन्तर घविरहेका छि् र माविसहरूको जीिि ध्वस्त भइरहेको छ। हररतगृह ग्यासको कमी वतब्र भईरहेको छ र असमाि प्रणाली चाही अझै पवि स्थिर र बवलयो छ। काम जसोतसो िारेर गिे र अन्यायपूणण राजिीवतक शस्ि र उद्योगहरू विरुद्ध विश्वभरका माविसहरूको प्रवतरोध अपररहायण छ। गत िर्ण झै यस िर्ण सेप्टेम्बर 23 ताररख सउलमा 30हजार भन्दा बढी माविसहरू फेरर भेला भएर जुलुस गिेछि्। 350 भन्दा बढी संथिाहरूको ‘923 जलिायु न्याय जुलुस आयोजक सवमवत’ गठि गरी तयारी भइरहेको छ। कोररयामा गररिे जुलुस पवि विश्वव्यापी जलिायु न्याय अवभयािको एक वहस्सा हो। अवहले आ-आफ्िो देश र क्षेत्रमा सँगै लविरहेका सािीहरूलाई ऐक्यबद्धताको शुभकामिा पठाउँछ ं। सािै कोररयामा बसोबास गिे आप्रिासीहरूको सहभावगतालाई पवि हामी अपील र स्वागत गदणछ ं।

● कोररयामा बसोबास गिे ब्यिीहरु…

○ यो जुलुसमा जोकोही पवि स्वतन्त्र रुपले सहभागी हुि सवकन्छ। जलिायु संकि बारे जािकारी वदिे र जलिायु न्यायको माग गिे वफकेि बिाएर आउिुभएमा राम्रो हुिेछ। चको आिाज आउिे िाद्यिादि िा सामाि वलएर आउिु भएपिी हुन्छ।

○ थिाि: सउल सेजोङरो (सबिे िरेि लाईि1 वसछङ स्टेसि ओलेर आउि सवकन्छ ) *जुि ठाउँमा ओलेपवि ठुलो एम्फको आिाज आउिे ठाउँ वतर आउिुभए हुन्छ।

○ वमती: सेप्टेम्बर 23 (शविबार). वदउँसो 12बजे देखी अगृम कायणक्रम, मुख्य कायणक्रम चाही वदउँसो 2बजे देखी भेला(1घण्टा) र जुलुस(2घण्टा)


○ िेबसाइि: https://action4climatejustice.kr


○ इमेल: action4climatejustice@gmail.com


● विश्वभर हरेक देशका सािीहरु…

○ सेप्टेम्बर 23, अििा सेप्टेम्बरको अस्न्तम हप्तामा आ-आफ्िो शहरबाि जलिायु न्यायको लागी सािा-ठुला कायणहरु गरेर साि वदिुहुि अिुरोध गदणछ ं। पुिीएवसया बाि शुरु भएर विश्वभरका िागररकहरु वसमािा पार गरी एकजुि भएको सामुवहक आिाज सुिाऔं।

○ प्रतक्ष्य कायण िभएपिी, कोररयाको जलिायु न्याय जुलुसको साि वदिे मेसेज (लेख, वभवियो इत्यादी) अिुरोध गदणछ ं। मािी लेस्खएको इमेलमा पठाउिु होला।