က ိုရ ီးယ ီးန ိုင္ငံ ဆ ိုီးလ္၊ စက္တင္ဘ ၂၃၊ ရ သ ဥတုတရား ီးမၽွတေရီးခ်ီတက္ပြဲ ထ္္မံက င္ီး္မည္။

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္

ရာသီဥတုေဘးဒဏ္မ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး လူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္

စည္းစိမ္မ်ား ၿပိဳလဲလ်က္ရွိသည္။ ဖန္လုံအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ကို သိသိသာသာ ေလၽွာ့ခ်ရန္ အလွမ္းေဝး

ေနဆဲျဖစ္ျပီး မညီမၽွေသာ စနစ္သည္ အားေကာင္းလွ်က္ရွိပါသည္။ တရားမၽွတမႈမရွိေသာ နိုင္ငံေရး

အာဏာႏွင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကို ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွ ျပည္သူမ်ားက ဆန႔္က်င္ ကန႔္ကြက္ျခင္းသည္

ေရွာင္လႊဲ၍ မရေပ။ ယမန္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ယခုနွစ္တြင္ လူေပါင္း ၃၀ ၀၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံစု႐ုံးၿပီး ယခု

ႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ ဆိုးလ္ျမို႕တြင္ စုရံုး ခ်ီတက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း

၃၅၀ ေက်ာ္၏ ၉၂၃ ရာသီဥတု တရားမၽွတေရးခ်ီတက္ပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး

ျပင္ဆင္ ေ နပါသည္။ ကိုရီးယားတြင္ ခ်ီတက္ျခင္းသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ရာသီဥတု တရားမၽွတေရး

လႈပ္ရွားမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံ ေဒသမ်ားတြင္ အတူတကြ တိုက္ပြဲ

ဝင္ေနေသာ ရဲေဘာ္မ်ားအား စည္းလုံးညီညြတ္မႈျဖင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါသည္။ ကိုရီးယားတြင္

ေနထိုင္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုလည္း ကၽြန္ုပ္တို႔ ၾကိဳဆိုအပ္ပါ သည္။

● ကိုရီးယားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား

○ ဤခ တက္္ပြဲတပင္ မည္သူမဆ ို လပတ္လ္္စပ ္ါဝင္န ိုင္္ါသည္။ ရ သ ဥတို အက ္္ အတည္ီးက ို သတ ျ္ိဳမ ေစရန္ာႏွငွာ့္ ရ သ ဥတိုတရ ီးမၽွတမႈက ို ေတ င္ီးဆ ိုရန္ လက္ကိုင္ဆိုင္းပုဒ္ ိုင္ီး္ိုဒ္မ ီး ျ္ိဳလို္္လာပါက ေက င္ီး္ါသည္။ က ယ္ေလ င္ေသ ဆူညံ သံျဖစ္ေစေသ တူရ ယ မ ီး သ ို႔မဟိုတ္ အရ ဝတ ိဳမ ီးက ို ယူေဆ င္ လ ျခင္ီး သည္လည္း အဆင္ေျ္္ါသည္။

○ တည္ေနရ - ဆိုးလ္ျမိဳ႕ ဆဲဂ်ံုးလို (ေျမေအ က္ရထ ီးလ ိုင္ီး ၁ ရွ City Hall ဘူတ မွဆင္ီးသက္န ိုင္သည္) *မည္သညွာ့္ေနရ မွ ဆင္ီးသည္ျဖစ္ေစ က ယ္ေလ င္ ေသ အသံခ ြဲ႕စက္သံဆ သ ို႔ လွမ္ီးၾကညွာ့္လ ိုက္္ါ။

○ ရက္စြဲ စက္တင္ဘာ ၂၃ စေန ။ အႀကိဳပြဲကို ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္

စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဓိကပြဲကို ေန႔လည္ ၂ နာရီမွစ၍ စုေဝးဆႏၵျပပြဲ

၁နာရီၾကာ နွင့္ ခ်ီတက္ပြဲ ၂ နာရီၾကာ


○ ဝဘ္ဆ ိုဒ္- https://action4climatejustice.kr

○ အ ီးေမီးလ္- action4climatejustice@gmail.com


● ကမၻ တစ္ဝွမ္ီးမွ သူငယ္ခ င္ီးမ ီးအတပက္...

○ စက္တင္ဘ ၂၃ ရက္ သ ို႔မဟိုတ္ စက္တင္ဘ ေန က္ဆိုံီး္တ္အတပင္ီး သက္ဆ ိုင္ ရ ၿမ ိဳ႕မ ီးတပင္ ရ သ ဥတိုတရ ီးမၽွတမႈအတပက္ ႀက ီးမ ီးေသ ၊

ေသီးငယ္ေသာ လို္္ေဆ င္ခ က္မ ီးတပင္ ကၽပန္ို္္တ ို႔ာႏွငွာ့္ ္ူီးေ္ါင္ီး္ါဝင္ရန္

ေတ င္ီးဆ ို္ါသည္။ အေရွ႕အ ရွ အ္ါအဝင္ ကမၻ တစ္ဝွမ္ီးမွ န ိုင္ငံသ ီးမ ီးသည္ နယ္န မ တ္က ို ေက ္လပန္သညွာ့္ ဘိုံအသံမ ီး ရွ ေၾက င္ီး အသိေပးၾကပါစို႕။အသ ေ္ီးၾက္ါစ ို႕။

○ တ ိုက္ရ ိုက္လွုပ္ရွားမွုွို္္ရွ ီးမွို မဟိုတ္ေသ ္လည္ီး၊ က ိုရ ီးယ ီး၏ စက္တင္ဘ ၂၃ ရ သ ဥတိုတရားတရ ီးမၽွတေရီးာႏွငွာ့္ ္တ္သက္သညွာ့္ စည္ီးလိုံီးည ညပတ္မႈဆ ိုင္ရ မက္ေဆွာ့ခ ္ (စ သ ီးမက္ေဆ့ခ်္မက္ေဆွာ့ခ ္၊ ဗ ဒ ယ ို မက္ေဆွာ့ခ ္၊ စသည္) က ို ေတ င္ီးဆ ို္ါသည္။ အေ္ၚမွမွ အ ီးေမီးလ္က ို ္ ို႔လ ိုက္လွ်င္ရပါသည္။လွ င္ရ္ါသည္။