Cu ộ c di ễ u h à nh C ô ng l ý Kh í h ậ u s ẽ đư ợ c t ổ ch ứ c v à o ng à y 23/9 t ạ i Seoul H à n

Qu ố c

Kh ắ p n ơ i tr ê n th ế gi ớ i, th ả m h ọ a kh í h ậ u đ ang x ả y ra th ư ờ ng xuy ê n l à m cu ộ c s ố ng c ủ a

nh â n d â n b ị đ ả o l ộ n. Khi vi ệ c gi ả m l ư ợ ng kh í nh à k í nh m ộ t c á ch qu ả c ả m c ò n qu á xa

v ờ i th ì s ự ph ả n kh á ng c ủ a nh â n d â n tr ê n kh ắ p th ế gi ớ i ch ố ng l ạ i c á c quy ề n l ự c ch í nh tr ị

v à doanh nghi ệ p t ự m ã n, b ấ t c ô ng l à kh ô ng th ể tr á nh kh ỏ i. Ti ế p n ố i phong tr à o c ủ a n ă m

ngo á i, v à o ng à y 23 th á ng 9 n ă m nay, s ẽ c ó h ơ n 30,000 ng ư ờ i d â n Seoul t ậ p trung l ạ i

đ ể ti ế n h à nh cu ộ c di ễ u h à nh. H ơ n 350 t ổ ch ứ c đã th à nh l ậ p " Ủ y ban T ổ ch ứ c Di ễ u h à nh

V ì C ô ng L ý Kh í H ậ u ng à y 23/9" v à đã chu ẩ n b ị cho s ự ki ệ n n à y. Cu ộ c di ễ u h à nh t ạ i H à n

Qu ố c l à m ộ t ph ầ n c ủ a phong tr à o C ô ng L ý Kh í H ậ u to à n c ầ u. Ch ú ng t ô i g ử i l ờ i ch à o

đ ế n to à n th ể c á c anh em, đ ồ ng ch í đ ang chi ế n đ ấ u c ù ng nhau t ạ i m ỗ i qu ố c gia v à khu

v ự c. Ch ú ng t ô i c ũ ng k ê u g ọ i v à ch à o đó n s ự tham gia c ủ a nh ữ ng ng ư ờ i nh ậ p c ư đ ang

sinh s ố ng t ạ i H à n Qu ố c.

● H ỡ i nh ữ ng ng ư ờ i đ ang sinh s ố ng t ạ i H à n Qu ố c...

○ Cu ộ c di ễ u h à nh n à y ch à o đó n m ọ i ng ư ờ i tham gia m ộ t c á ch t ự do. B ạ n

c ó th ể t ự ch ế v à mang theo b ả ng tuy ê n truy ề n v ề kh ủ ng ho ả ng kh í h ậ u

v à y ê u c ầ u c ô ng l ý kh í h ậ u. B ạ n c ũ ng c ó th ể mang theo nh ạ c c ụ hay

v ậ t ph ẩ m đ ể t ạ o â m thanh ồ n à o.

○ Đ ị a đ i ể m: Đư ờ ng Jongro, th à nh ph ố Seoul (B ạ n đ ế n ga Sicheong( 시청역) ở line s ố 1 v à đ i b ộ t ớ i). *B ấ t c ứ l à b ạ n đ ế n theo h ư ớ ng n à o, c ứ

đ i đ ế n ch ỗ c ó â m thanh l ớ n l à đư ợ c.

○ Th ờ i gian: Ng à y 23 th á ng 9 (Th ứ B ả y). C ô ng t á c chu ẩ n b ị s ẽ b ắ t đ ầ u

t ừ 12 gi ờ tr ư a, Ch ươ ng tr ì nh ch í nh th ứ c s ẽ b ắ t đ ầ u l ú c 2 gi ờ chi ề u,

g ồ m bi ể u t ì nh(1 ti ế ng) v à di ễ u h à nh (2 ti ế ng).

○ Website: https://action4climatejustice.k r

○ E mail: action4climatejustice@gmail.co m

● G ử i c á c b ạ n ở kh ắ p n ơ i tr ê n th ế gi ớ i...

○ Ch ú ng t ô i k ê u g ọ i c á c b ạ n v à o ng à y 23 th á ng 9 ho ặ c trong tu ầ n cu ố i

c ù ng c ủ a th á ng 9, h ã y th ự c hi ệ n nh ữ ng h à nh đ ộ ng l ớ n/nh ỏ đ ể đò i c ô ng

l ý kh í h ậ u t ạ i th à nh ph ố c ủ a b ạ n. H ã y truy ề n đ i th ô ng đ i ệ p v ề ti ế ng n ó i

chung đ ế n c á c c ô ng d â n tr ê n th ế gi ớ i, bao g ồ m c ả khu v ự c Đô ng Á

○ N ế u b ạ n kh ô ng th ể tham gia tr ự c ti ế p, ch ú ng t ô i c ũ ng k ê u g ọ i b ạ n h ã y

g ử i nh ữ ng th ô ng đ i ệ p đ ồ ng l ò ng v ớ i Cu ộ c di ễ u h à nh v ì C ô ng L ý Kh í

H ậ u ng à y 23/9 t ạ i H à n Qu ố c (qua tin nh ắ n v ă n b ả n, video, vv). H ã y

g ử i t ớ i đ ị a ch ỉ email ở tr ê n.